Sådan kommer du i gang med Bocart i en coronatid – retningslinjer

Igang med Bocart i en coronatid

Udendørs aktiviteter som Bocart er igen tilladt i forbindelse med fase 2 af genåbningen af Danmark. Det er vi hos Bocart ApS selvfølgelig rigtig glade for, og vi ønsker alle vores dejlige kunder en rigtig god fornøjelse! 

Kulturministeriet har udsendt et sæt retningslinjer, som vi for overskuelighedens skyld har målrettet Bocart-kørsel, så du og dine elever kan starte op igen i trygge rammer:

Overordnet gælder

Forud for genåbning skal foreningen/institutionen mv. sikre, at rammerne for at efterleve alle sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, hygiejne mv. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er vådservietter og/eller håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.

Plakater

For at synliggøre retningslinjerne skal du ophænge informationsmateriale på synlige steder. Sundhedsstyrelsen har udgivet en række plakater, du nemt kan downloade, udskrive – evt. laminere – og hænge op. De tre vigtigste plakater til Bocart-kørsel er:

Beskyt dig selv og andre (pdf)

Bliv hjemme hvis du er syg (pdf)

Udendørs træning (pdf)

Har du brug for andre plakater, kan du hente flere forskellige hos Sundhedsstyrelsen.

Antal deltagere

Antallet af deltagere skal holdes inden for de gældende restriktioner for forsamlingsfriheden, som i øjeblikket er max. 10 personer inkl. lærer/leder. 

 • Man kan have flere grupper á max. 10 personer. 
 • Hver gruppe skal have sin egen lærer/leder, som ikke må krydse frem og tilbage mellem flere grupper. 
 • Hver gruppe skal have sin egen bane – dvs. at har man flere grupper på den samme Bocart-bane, skal man tydeligt opdele denne i zoner, så hver gruppe har sin egen zone. Der skal være mindst to meters afstand mellem hver zone.
 • Deltagerne skal straks ved ankomst placere sig i den gruppe, de deltager i og med overholdelse af afstandskrav. Deltagerne må ikke krydse frem og tilbage eller skifte gruppe, mens aktiviteten foregår.
 • Læreren/lederen har til opgave at holde øje med og opsplitte eventuel opbygning af for tæt og/eller for stor forsamling.
 • Restriktionerne for forsamlingsfriheden gælder ikke, hvis der er tale om Bocart-kørsel som en del af den generelle nød-undervisning i grundskolen, hvor det som udgangspunkt er tilladt at være mere end 10 personer sammen. I disse tilfælde skal den enkelte kommunes anvisninger for nødundervisning følges.

Afstandskrav

Der skal holdes mindst 1 meters afstand mellem personer i udendørs aktiviteter. 

 • Der skal dog være mindst 2 meters afstand ved aktiviteter i bevægelse samt ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, fx ved fysisk anstrengelse. 
 • Ligeledes bør sikres 2 meters afstand mellem lærer/leder og forreste række af tilhørere, (mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem tilhørerne, hvis disse ikke synger). 
 • I situationer, hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde den anbefalede afstand eller regulere afstand til andre, er det vigtigt at overveje tiltag, der kan minimere eller reducere varigheden af kontakt; dette gælder særligt ansigt-til-ansigt-kontakt, og derudover have ekstra opmærksomhed på de øvrige anbefalinger; særligt omkring hygiejne. 

Hygiejne

Den gradvise genåbning forudsætter, at den nødvendige hygiejne og rengøring er tilstede; også ved udendørs aktiviteter. Man bør lave en plan for rengøring og desinfektion med beskrivelse af hvad, der skal rengøres, hvordan og hvor ofte.

 • Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt for deltagerne. Der bør ikke være fælles håndklæder.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer. Det gælder fx hver Bocart, som skal rengøres mellem forskellige brugere, hvis flere deles om den samme uden handsker.
 • Deltagerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til aktiviteten, fx hjelm, hjelmhue og handsker. I det omfang, der bruges fælles udstyr, bør dette rengøres grundigt undervejs og/eller efter brug.
 • Eventuelle toiletter bør indrettes hensigtsmæssigt, herunder skal der tages højde for, at der ikke opstår kødannelse. Toiletter skal rengøres grundigt, helst efter hvert besøg. Alle overflader skal afvaskes, og kontaktpunkter skal desinficeres (fx håndtag, vandhaner, toiletbræt).
 • Eventuelle skraldespande skal tømmes dagligt, og altid inden de fyldes helt.  

Værksted

I denne genåbningsfase forudsætter Kulturministeriet, at der ikke er adgang til klubhuse, spejderhytter mv.; herunder omklædningsfaciliteter, før og efter den udendørs aktivitet. Det er altså ikke tilladt at opholde sig indendørs som fx på et værksted.

Dog kan værkstedet åbnes, hvis formålet er at give adgang (gennemgang) til toiletter og/eller at værkstedet benyttes til administrativt arbejde (fx lærerens/lederens arbejde med computer, papirer, telefon og lign.), så længe Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger overholdes.

Restriktionerne for værkstedsarbejde gælder ikke, hvis der er tale om Bocart-kørsel som en del af den generelle nød-undervisning i grundskolen, hvor det som udgangspunkt er tilladt at være mere end 10 personer sammen også indendørs i forbindelse med undervisning. I disse tilfælde skal den enkelte kommunes anvisninger for nødundervisning følges. 

Lederens ansvar

Kulturministeriet understreger, at “en forsvarlig genåbning indebærer, at hver enkelt forenings/institutions ledelse og ansatte, eller de i øvrigt ansvarlige, tager fælles ansvar for, at genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem mennesker, og at der fortsat er et skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer.” 

Se hele dokumentet med Kulturministeriets retningslinjer for udendørs aktiviteter (pdf)

Retningslinjerne gælder fra og med mandag den 18. maj 2020 og foreløbig indtil 8. juni 2020, som er datoen for fase 3 af Danmarks genåbning.

Er du ungdomsskole?

Se også Undomsskoleforeningens samling af spørgsmål og svar vedr. genåbning pr. 18. maj 2020

Øvrige Corona-links 

www.coronasmitte.dk

Telefonnummeret til myndighedernes fælles hotline er: 70200233

Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk

Statens Seruminstitut: www.ssi.dk